D00 Blackmar-Diemer Gambit
D00 Hübsch Gambit (minor 1st move) 1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e4 Nxe4 4.Nxe4 dxe4
  5.Bf4 e6 6.Qd2 Bd6 7.O-O-O Nc6 8.f3 Bxf4 9.Qxf4
D00 Lemberger Counter Gambit (minor 3rd move)
  1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3
  3... e5 4.Nxe4  Lange Gambit (Simple Variation)
  3... e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 Nc6 (6.Nf3 Qd5 7.Qe2 Bg4 8.Bc4 Qd7)
  3... e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 f5 (6.Ng5 Bb4+ 7.c3 Bxc3+ 8.bxc3 Qxc3+)
  3... e5 4.Nxe4 Qxd4 5.Bd3 Bf5 (6.Nc3!? Bb4 7.Bd2 Nc6 8.O-O-O)
  3... c5 4.Bf4 Qxd4 5.Nd5 {black resigns}
   
D00 Blackmar-Diemer Gambit minor 3rd and 4th moves
  1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3
  3... Bf5 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qc8 6.Bc4 e6 7.g4 Bg6 8.Nge2  Zeller Defense
  3... f5 4.Bf4 (also 4.Bg5) Nf6 5.f3 e6 (or exf3)  Netherlands Variation
  4... e3 5.Bxe3 g6 6.Bd3 Bg7 7.Qd2 c6  Langeheinicke Defense
  4... e3 5.Bxe3 e6
  4... e3 5.Bxe3 e6 6.Bd3 Be7 7.f4
  (from Trompowsky 1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 d5 4.f3 Nf6 5.e4 dxe4 6.Nc3 e3 7.Bxe3 e6)
  Weinsbach Defense
  4... e6 5.fxe4 Bb4 6.Bd3 Nxe4 7.Nge2 Bxc3+ 8.bxc3 Nd6 9.O-O Nd7 10.Ng3
  4... e6 5.fxe4 Bb4 6.O-O 7.Nf3 c5 8.e5 Nd5 9.Bxh7+ Kh8 10.Ng5 Nxc3 11.Qh5
  Elbert Countergambit
  4... e5 5.dxe5 Qxd1+ 6.Kxd1 Nfd7 7.Nd5 Kd8 8.Bg5+ f6 9.exf6
   
D00 Ryder Gambit 5.Qxf3  (Black does not accept the 2cnd pawn i.e. without 5... Qxd4)
  1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3
  Ryder g6 (Bogoljubov)
  (5... g6 6.Bd3?!)
  5... g6 6.Bf4
  5... g6 6.Be3
  Ryder c6
  5... c6 6.Bd3 Bg4 7.Qf2 e6 8.h3 (also 7.Be3 or 7.Qf2!?)
  5... c6 6.Bd3 Bg4 7.Qf2 e6 8.Nge2 Bxe2 9.Nxe2 Nbd7
  5... c6 6.Bd3 Bg4 7.Qf2 Qxd4 7.Nge2
  Ryder e6
  5... e6 6.Bf4 Bd6 7.Bg5 h6 8.Bh4 O-O 9.O-O-O
  5... e6 6.Bf4 Bd6 7.Bg5 Be7 8.O-O-O Nbd7 9.Bd3 c6 10.Nh3 Nd5 11.Ne4
  Ryder Nc6
  5... Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 e6 8.a3 Be7 9.O-O O-O
  5... Nc6 6.Bb5 Bd7 7.Nge2 e6 8.a3 a6 9.Bd3 Be7 10.Be3 O-O 11.O-O-O
   
D00 Ryder Gambit (Black accepts the 2cnd pawn)
  1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.f3 exf3 5.Qxf3 Qxd4 6.Bd3
  6... Qg4 7.Qf2
  7... Nc6
  7... Ne4 8.Nxe4 Qxe4 9.O-O-O Bg4 10.Rd4 Qe6 11.Bc4 Qg6 12.Bxf7+ Qxf7 13.Rd8+ 1-0
  7... Ne4 8.Nxe4 Qxe4 9.O-O-O Qa4 10.Kb1
   
  6... Qh4+?
  6... Qh4+? 7.g3
  (7... Qb4?! 8.O-O-O Bg4 9.Nb5 e5 10.Nxc7+ Ke7 11.Qxb7! similar to Halosar trap)